Stappenplan - Letselschade Collectief

Letselschade Collectief staat je bij met gratis rechtsbijstand.

Stappenplan

Heb je letselschade opgelopen? In dit stappenplan lees je precies hoe het proces met het Letselschade Collectief in z’n werk gaat.

 

Stap 1 Kennismaken en analyse situatie

Na je melding van letselschade neemt één van onze experts snel contact met je op. Over het algemeen zal de expert na het eerste contact je thuis bezoeken voor een persoonlijke kennismaking en om het ongeval en de gevolgen daarvan met jou bespreken.

Als jij een goed gevoel hebt bij de expert, wordt de opdracht om jou te helpen in een overeenkomst vastgelegd. De expert zal hierna voor jou de contacten onderhouden met alle betrokken partijen. In de overeenkomst wordt ook vastgelegd dat jij de overeenkomst op iedere moment mag beëindigen. Je zit dus nergens aan vast.

 

Stap 2 Beoordeling aansprakelijkheid en de eerste financiële gevolgen voor jou

De expert zal na beoordeling de verantwoordelijke partij (schriftelijk) aansprakelijk stellen. Mocht de verzekeraar oordelen dat zij slechts gedeeltelijk aansprakelijk zijn, dan zal de expert nagaan in welke mate je zelf hebt bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval en of dat terecht is. Zo niet, dan gaan we tegen het oordeel in beroep. De expert zal ook de eerste financiële gevolgen beoordelen. Vanaf dag 1 zal de expert bewaken of je recht hebt op voorschotten en er voor zorgen dat deze betaald worden.

 

Stap 3 Opbouw medisch dossier

Om te kunnen beoordelen of het letsel ook daadwerkelijk in verband staat met jouw ongeval en om het genezingsproces te kunnen volgen, wordt een medisch dossier opgebouwd. De expert kan zich laten bijstaan door een medisch adviseur. Om de (blijvende) gevolgen uiteindelijk objectief vast te stellen, volgt meestal een onafhankelijk medisch onderzoek.

 

Stap 4 Voordat je volledig hersteld bent of gestabiliseerd

Jouw letselschadezaak kan worden afgewikkeld als er sprake is van volledig herstel, of wanneer het duidelijk is dat er geen verdere verbetering of verslechtering van de nog aanwezige klachten valt te verwachten. Totdat dit stadium is bereikt, zal de expert regelmatig contact met je hebben over het verloop van je herstel en de daarmee gepaard gaande schadeposten.

 

Stap 5 Arbeidsongeschiktheid

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van het ongeval, kan met behulp van een herstelcoach en/of arbeidsdeskundige gekeken worden of je kunt terugkeren in je huidige functie, dan wel in een andere functie bij je eigen of een andere werkgever. De herstelcoach of arbeidsdeskundige zal in overleg met de wederpartij worden benoemd.

 

Stap 6 Schade vaststellen, smartengeld en definitieve afwikkeling

Tijdens het gehele schadeproces wordt doorlopend de geleden schade in kaart gebracht, waarbij de aansprakelijke verzekeraar periodiek wordt verzocht daarop voorschotten te verstrekken. Dit om te voorkomen dat je de financiële gevolgen van de schade moet voorfinancieren. Pas als er sprake is van een medische eindtoestand en een stabiele arbeidssituatie is bereikt, kan de schade definitief worden vastgesteld. Het kan dan gaan om schade over de achterliggende periode, maar ook over toekomstschade. Ook kan op dat moment eventueel smartengeld worden bepaald. Wij vechten voor jou om te zorgen dat de vergoeding voor jouw geleden schade maximaal is.

 

Stap 7 Vaststellingsovereenkomst

Als er overeenstemming is over de slotbetaling en de verdere voorwaarden van de regeling, kan jouw dossier worden afgewikkeld. Dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waarna het netto schadebedrag naar jou kan worden overgemaakt, minus de voorschotten die al aan jou betaald zijn.

Soms wordt er een juridisch voorbehoud opgenomen, zodat je in de toekomst terug kan komen op de afspraken. Meestal wordt er door de verzekeraar op verzoek van je belangenbehartiger een belastinggarantie afgegeven. Hierin is opgenomen dat wanneer de Belastingdienst belasting heft over de schadevergoeding, de verzekeraar deze voor haar rekening neemt.