Begrippen - Letselschade Collectief

Letselschade Collectief staat je bij met gratis rechtsbijstand.

Begrippen

Bij letselschade komen vaak juridische begrippen aan bod die voor een leek ingewikkeld of onbegrijpelijk kunnen zijn. Hier is een overzicht van de meest voorkomende termen die met letselschade te maken kunnen hebben.

Ben je op zoek naar een goede belangenbehartiger die jou door het hele letselschadeproces kan begeleiden? Dan ben je bij het Letselschade Collectief aan het juiste adres. Meld je vandaag nog geheel gratis aan.

Belangrijk schadeformulier waarop tegenpartij en benadeelde de situatie direct na het ongeval weergeven. Het formulier, ook wel Europees Schadeformulier genoemd, vormt meestal de basis voor de beoordeling van wie aansprakelijk is en de mate van schuld.
De juridische verplichting en verantwoording om andermans schade te vergoeden.
Verzekering die de aansprakelijkheid van een persoon verzekert, die aan een ander persoon schade of letsel toebrengt.
Brief waarin de benadeelde, of iemand namens hem of haar, de veroorzaker aansprakelijk stelt voor een gebeurtenis en de gevolgen daarvan (de toegebrachte schade).
Eindafwikkeling van de schade met een voorbehoud voor toekomstige (nu nog niet bekend zijnde) schade. Om te zorgen dat je een maximale schadevergoeding ontvangt is het aan te raden om voor de afwikkeling een deskundige belangenbehartiger in te schakelen, zoals de experts van de Letselschade Collectief.
Kwijting is een ander woord voor afrekening. Het gaat hier om de definitieve afwikkeling van een letselschadezaak. Alle schade is duidelijk, wordt vergoed en je kan niet meer op de zaak terugkomen. Hierbij is het erg belangrijk dat je door een deskundige jurist bijgestaan wordt, zodat je eerlijk en fair behandeld wordt.
Deskundige op het gebied van lichamelijke belasting voor een beroep. Eventueel kan de deskundige ook helpen bij aanpassingen op je werk voor het behouden van je huidige functie, het vinden van ander werk of een opleiding (omscholing).
In welke mate je een inkomen kunt verdienen met werken.
Door een lichamelijke en/of psychische oorzaak minder, of niet, in staat zijn arbeid te verrichten. Arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een ongeval is schade (namelijk verlies van arbeidsvermogen) die bij de verzekeraar van de aansprakelijke kan worden geclaimd.
Een (niet verplicht) schriftelijk plan van aanpak met werkafspraken over het verloop van de schadebehandeling. Het behandelplan maakt voor alle partijen zichtbaar wat er nog moet gebeuren en waar partijen het wel of niet over eens zijn.

Een deskundig persoon die jouw belangen kan vertegenwoordigen tijdens de schadebehandeling. Deze persoon is bij voorkeur een gespecialiseerd advocaat of jurist.Als de tegenpartij aansprakelijk is, heb je recht op een deskundig persoon die je helpt en die jou niks hoeft te kosten. Want in de wet is geregeld dat de redelijke kosten die gemaakt worden om de schade en aansprakelijkheid vast te kunnen stellen én ter verkrijging van voldoening voor vergoeding in aanmerking komen.

Verklaring van de aansprakelijke verzekeraar, dat het bedrag van de schadevergoeding niet belastbaar is onder Box 1 (heffing inkomstenbelasting en/of sociale premies). Mocht er toch belasting over de schadevergoeding betaald moeten worden, dan wordt deze volledig door de verzekeraar betaald.
De verplichting om bewijs te leveren van de schade. Hoewel iemand de schade veroorzaakt heeft en aansprakelijk is, moet jij de schade kunnen aantonen met bewijs. Doe dat bij voorkeur niet zelf, maar schakel hiervoor een deskundige belangenbehartiger in.
Als door een ongeval een blijvende functiestoornis van een lichaamsdeel ontstaat, noemt men dit blijvende invaliditeit (ook wel functionele invaliditeit) De mate van deze blijvende invaliditeit wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage staat los van eventueel percentage arbeidsongeschiktheid. Het is best mogelijk dat er wel een percentage blijvende invaliditeit is, zonder dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid.
Kosten die gemaakt worden om de aansprakelijkheid aan te tonen en/of de schade te verhalen. Het zijn met name de kosten van de belangenbehartiger die jou helpt om de schade af te wikkelen. De belangenbehartiger probeert dit buiten het kader van een gerechtelijke procedure; dus zonder rechtszaak. Mocht het toch in jouw belang zijn dan kan een rechter (deels) ingeschakeld worden.
Verband tussen oorzaak en gevolg. Jouw letselschade kan pas vergoed worden als een verband is tussen het ongeval en het letsel.
Het recht op correctie van gegevens in het medisch dossier. Dit kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking van jouw letselschadetraject.

De deelgeschilprocedure is er om over bepaalde onderdelen van een letselschadezaak een oordeel van de rechter te krijgen. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar en de belangenbehartiger het niet eens kunnen worden over een onderdeel. Bijvoorbeeld: over de aansprakelijkheid, de eigen schuld, de schadebeperkingspicht, de causaliteit, de omvang van bepaalde schadeposten en het wel of niet opnemen van voorbehouden in een definitieve regeling. De procedure kan alleen gebruikt worden, wanneer de uitspraak van de rechter kan bijdragen aan het tot stand komen van een regeling.Voor het slachtoffer is een groot voordeel van de deelgeschilprocedure, dat:

 • de kosten meestal volledig door de aansprakelijke partij moeten worden betaald;
 • er duidelijkheid is in 4 weken tot 3 maanden op dat onderdeel;
 • er in beginsel geen mogelijkheid voor hoger beroep is.
Rapport over jouw situatie opgesteld door de (medisch) deskundige. De deskundige wordt bij voorkeur bepaald in overleg tussen de belangenbehartiger en de verzekeraar en dient onafhankelijk te zijn.
Gesprek tussen het slachtoffer, de belangenbehartiger en de verzekeraar. Het doel hiervan is om partijen kennis met elkaar te laten maken en om de vervolgstappen van de schadebehandeling met elkaar af te stemmen.
Hierbij wordt gekeken of het redelijk is dat het slachtoffer zich van juridische bijstand voorziet en of de omvang van de kosten daarvan redelijk zijn. De kosten betreffen vooral de kosten van je belangenbehartiger. Een goede belangenbehartiger zorgt er voor dat jij nooit extra kosten hoeft te maken en gaat voor een voor jou passende (en maximale) schadevergoeding.
Een ongeval kan invloed hebben op je vermogen om een inkomen te genereren (vergeleken bij een vergelijkbaar persoon die geheel gezond is). Je bent daardoor meer economisch kwetsbaar.
Een andere benaming voor blijvende invaliditeit.
Met de gelaedeerde wordt de benadeelde persoon bedoeld, bijvoorbeeld het slachtoffer van een ongeval.

Een code die tot stand is gekomen om te zorgen dat de behandeling van jouw schade soepel en zonder problemen verloopt. In de code zijn spelregels geformuleerd en 10 gedragsregels opgesteld, welke in principe bindend zijn voor verzekeraars. In de praktijk lukt dat niet altijd en is er ruimte voor verschillende interpretatie. Echter, een goede belangenbehartiger zorgt niet alleen voor een voor jou passende schadevergoeding, maar zal ook bewaken dat de gedragsregels juist worden nagekomen.De 10 gedragsregels zijn op hoofdlijnen:

 1. Belangenbehartiger informeert hoe je belangen worden behartigt en tegen welke voorwaarden.
 2. Binnen 2 weken bevestigt de verzekeraar de ontvangst van de aansprakelijkheidsstelling.
 3. De verzekeraar start het onderzoek na de aansprakelijkheidsstelling direct.
 4. Binnen 3 maanden neemt de verzekeraar een standpunt in over de aansprakelijkheid.
 5. Partijen streven naar passende oplossingen voor het slachtoffer.
 6. Schadeoverzicht opstellen is taak belangbehartiger, welke de verzekeraar gemotiveerd erkend, of niet.
 7. Verschenen en erkende schade wordt door de verzekeraar binnen 14 dagen uitgekeerd.
 8. Duurt het proces langer dan twee jaar: evalueren en op initiatief verzekeraar nagaan wat de oorzaak is?
 9. Bij vastlopen schaderegeling brengen partijen in kaart wat hen verdeelt en zoeken een oplossing.
 10. Bij het niet vinden van een oplossing wordt een derde partij ingeschakeld

De oorsprong van de gedragscode ligt bij een projectteam van de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met onder andere de ANWB, het Verbond van Verzekeraars, LSA (vereniging van advocaten) en Slachtofferhulp Nederland.

Een procedure (rechtszaak) bij een kantonrechter, rechtbank, gerechtshof of de Hoge Raad. Voor de afwikkeling van letselschade wordt dit zo veel mogelijk vermeden (want het kost alle partijen veel geld en tijd) en probeert een goede belangenbehartiger met een buitengerechtelijke afwikkeling voor jou tot een snellere en passende oplossing te komen. Mocht dat niet mogelijk blijken, dan blijft een gerechtelijke procedure altijd een mogelijkheid.
Als gevolg van een ongeval kan het noodzakelijk zijn om tijdelijk, of voor langere tijd, iemand in te schakelen om in het huishouden te helpen. In dat geval kunnen de kosten die hiermee gemaakt worden, in principe op de aansprakelijke persoon verhaald worden. Voor een vergoeding is het niet strikt noodzakelijk dat er ook echt betaalde hulp ingeschakeld wordt: als een familielid onbetaald helpt is er ook recht op een vergoeding.
Schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Er zijn richtlijnen opgesteld om de hoogte van het smartengeld te bepalen.
De verzameling van alle rechterlijke uitspraken. Ook wel rechtspraak genoemd. Het oordeel van een rechter in eerdere en vergelijkbare letselschadezaken kan ook voor jouw afwikkeling gebruikt worden. Het wiel hoeft niet altijd uitgevonden te worden: dit kan je veel tijd schelen in de afwikkeling.
Medisch onderzoek bijvoorbeeld in het kader van beoordeling arbeidsongeschiktheid. Belangrijk voor jou is dat de medische expertise door een onafhankelijk specialist uitgevoerd. Een goede belangenbehartiger weet bij welke medische experts dat in goede handen is.
Lichamelijke verwondingen en/of psychische problemen veroorzaakt door een ongeval. Voor de afwikkeling wordt gekeken naar de mate van je letstel (licht letsel of zwaar letsel). Ook zonder ondraaglijke pijn (of ernstig ongemak) kan er sprake zijn van letsel.
Letselschade (ook wel personenschade genoemd) is de schade die ontstaat, wanneer een persoon door een (verkeers)ongeval lichamelijke verwondingen en/of geestelijke problemen heeft gekregen. Letsel is niet altijd zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan nekletsel of slapeloze nachten. Letselschade kan bestaan uit materiële schade, maar ook uit immateriële schade.
Letsel wat binnen 6 maanden volledig geneest, inclusief normale, niet ontsierende littekens.
Schade die direct in geld is uit te drukken. Materiële schade kan bestaan uit zaakschade en/of personenschade. Bijvoorbeeld een auto met blikschade (= zaakschade) of misgelopen inkomen (= personenschade). Een voorbeeld van inkomensschade is het verlies van verdienvermogen (ook wel arbeidsvermogen genoemd), wat betekent dat je in de toekomst minder kunt verdienen.
Het door een partij (of door partijen gezamenlijk) gevraagde onderzoek door een onafhankelijk specialist, naar aanleiding van een incident met letsel tot gevolg. De specialist sluit het onderzoek met een rapport af, waarin hij de vragen beantwoordt die hem zijn gesteld door de aanvrager(s). Voor de keuze van de specialist is het aan te raden om je bij te laten staan door een deskundige belangenbehartiger, anders is het gevaar dat de expert op de hand van de aansprakelijke partij is.
Situatie waarin een persoon geheel is hersteld, of gestabiliseerd (er zijn geen wezenlijke verbeteringen of verslechteringen meer te verwachten). Het is vaak ook het moment waarop tot de berekening van toekomstige schade kan worden overgegaan. Omdat het dan voldoende duidelijk is welke gevolgen het letsel heeft gehad en mogelijk nog zal hebben.
Medisch onderzoek, verricht door een onafhankelijk arts, om de beperkingen en blijvende gevolgen van het letsel vast te stellen. Deze gevolgen worden uitgedrukt in een percentage blijvende invaliditeit. De rapportage van het medisch onderzoek is een belangrijke basis voor de uiteindelijke afwikkeling van de letselschadezaak.
Overlijdensschade is vermogensschade, bestaande uit misgelopen inkomsten door het wegvallen van het overleden slachtoffer als kostwinner en uit begrafeniskosten.
Personenschade (of persoonlijke schade) is letselschade of overlijdensschade. De letselschade kan bestaan uit lichamelijke verwondingen en/of geestelijke problemen.
Ook derden kunnen schade oplopen door jouw ongeval: de zorgverzekeraar vergoedt de medische kosten en een werkgever kan loonschade door doorbetalingsplicht bij ziekte oplopen. Op grond van een wettelijk recht mag men deze schades verhalen op de aansprakelijke partij. Dat recht wordt het regresrecht genoemd.
Overeenkomst tussen slachtoffer en de aansprakelijke partij of diens WA-verzekeraar. Hierbij wordt onderling, dus zonder tussenkomst van de rechter, de omvang van de schadevergoeding vastgelegd. Ook hier geldt dat het aan te raden is om het niet zelf te doen. Zo kan het verstandig zijn om de deur open te laten voor eventuele toekomstige schade. Laat je daarom bijstaan door een deskundige belangenbehartiger.

Een verjaringstermijn is een periode waarin het nog mogelijk is om schade op de aansprakelijke partij te verhalen. Er zijn verschillende verjaringstermijnen. Over het algemeen kun je tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen.Let op: de verjaringstermijn voor een WAM-verzekeraar is met 3 jaar beduidend korter. Na het verkeersongeval heb je dus 3 jaar de tijd om de aansprakelijke verzekeraar aan te spreken. Daarna is de zaak verjaard en heb je niet langer meer recht op een schadevergoeding.

De mate waarin in je minder kunt verdienen als gevolg van het ongeval. Enkele voorbeelden: minder carrièreperspectief, minder kunnen (over)werken.Let op, ook “zwarte” klusjes kunnen meetellen. Om de schade te bepalen wordt de situatie voor het ongeval vergeleken met de situatie na het ongeval. Dit vraagt om de nodige kennis en abstractievermogen, bijvoorbeeld om rekening te houden met een verminderd carrièreperspectief. Een goede belangenbehartiger kan voor jou ook hier het verschil maken voor een passende schadevergoeding.

Verlies van het vermogen om jezelf (minder) persoonlijk te verzorgen of je zonder hulp van anderen in het maatschappelijk leven zelfstandig voort te bewegen. Gemaakte kosten die in verband met het verlies van zelfredzaamheid staan, kunnen volledig voor schadevergoeding in aanmerking komen.
Het verlies van het vermogen om zelf werkzaamheden in, aan en rond huis en tuin te verrichten. Als je bijvoorbeeld normaal gesproken zelf het schilderwerk van je huis of het onderhoud van de tuin deed, maar ten gevolge van een ongeval hiervoor iemand moet inhuren, dan kunnen deze kosten verhaald worden op de aansprakelijke partij.

Een vooruitbetaling van schade die al is geleden of op (korte) termijn is te verwachten, zolang er nog geen eindregeling is getroffen. Een deskundige belangenbehartiger zorgt er voor dat je voldoende voorschotten ontvangt en daarmee wordt voorkomen dat je onnodige financiële zorgen krijgt gedurende de schadebehandeling.Voorbeelden van bevoorschotting: vergoedingen die je eigen zorgverzekeraar niet vergoedt, reiskosten, verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en misgelopen inkomsten.

Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM). Volgens de WAM is iedere eigenaar of houder van een motorrijtuig verplicht om een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten. De belangen van de persoon die de schade veroorzaakt wordt vanaf dag 1 behartigt door de professionele experts van de WAM verzekeraar. Hoewel het hun goed recht is, zijn deze experts getraind om de schadelast voor de verzekeraar te beperken. Met andere woorden: dat jouw schadevergoeding zo laag mogelijk is. Een goede reden om je bij te laten staan door een deskundig jurist.
Letsel die geen uitzicht heeft op volkomen genezing. Een voorbeeld is permanente (gedeeltelijke) ongeschiktheid om je huidige beroep uit te oefenen.